islom-instituti@umail.uz         71-227-42-37

Заҳириддин Муҳаммад Бобур ҳақида нималарни биласиз?

Улуғ шоҳ Заҳириддин Муҳаммад Бобур Ўрта аср Шарқ маданияти, адабиёти ва шеъриятида ўзига хос ўрин эгаллаган адиб, шоир, олим бўлиш билан бирга йирик давлат арбоби ва саркарда бўлган..У кенг дунёқараши ва мукаммал ақл-заковати билан Ҳиндистонда Бобурийлар сулоласига асос солиб, бу мамлакат тарихида давлат арбоби сифатида номи қолган бўлса, сержило ўзбек тилида ёзилган «Бобурнома» асари билан жаҳоннинг машҳур тарихнавис олимлари қаторидан ҳам жой олди. Унинг нафис ғазал ва рубоийлари туркий шеъриятининг энг нодир дурдоналари бўлиб, «Мубаййин» («Баён этилган»), «Хатти Бобурий», «Ҳарб иши», Аруз ҳақидаги рисолалари эса ислом қонуншунослиги, шеърият ва тил назарияси соҳаларига муносиб ҳиссаси бўлиб қўшилди.

Улуғ аллома Заҳириддин Муҳаммад Бобур 1483 йилнинг 14 февралида Андижонда, Фарғона улусининг ҳокими Умар Шайх Мирзо оиласида дунёга келди. Бу даврда Марказий Осиё ва Хуросонда турли ҳокимлар, ака-укалар, тоға-жиянлар, амакиваччалар ўртасида ҳокимият — улуғ боболари Амир Темур тузган йирик давлатга эгалик қилиш учун кураш ниҳоят кескинлашган эди.

Адабиёт, нафис санъат, табиат гўзаллигига ёшлигидан меҳр қўйган Заҳириддин, барча Темурий шаҳзодалар каби бу илмларнинг асосини отаси саройида, етук устозлар раҳбарлигида эгаллади. Бироқ унинг беташвиш ёшлиги узоққа чўзилмади. 1494 йили отадан етим қолди. 12 ёшида отаси ўрнига Фарғона улусининг ҳокими этиб кўтарилган Бобур қаламни қиличга алмаштириб, Андижон тахти учун укаси Жаҳонгир Мирзо, амакиси Султон Аҳмад Мирзо, тоғаси Султон Маҳмудхон ва бошқа рақибларга қарши курашишга мажбур бўлди. Бобур укаси Жаҳонгир Мирзо билан муросага келиш учун унга ён беришга — Фарғона улусини иккига тақсимлаб, ярмини укасига топширишга қарор қилда ва ўзи Самарканд учун олиб борилаётган курашга киришиб кетди. Бир неча йил давом этган бу кураш қирғин-баротдан бошқа бирор натижа бермади: унда катта ҳарбий куч билан аралашган Шайбонийхоннинг қўли баланд келди ва Бобур бобомиз Самарқандни ташлаб кетишга мажбур бўлди. 1504 йили Шайбонийхон Андижонни ҳам қўлга киритгандан сўнг, Бобур жанубга қараб йўл олди ва Кобул улусида ўз ҳокимиятини ўрнатди. 1505-1515 йилларда у Марказий Осиёга қайтишга бир неча бор уриниб кўрди. Аммо бу уринишлардан ҳеч қандай натижа чиқмади. Сўнг ўз мавқеини янада мустаҳкамлаш мақсадида, 1519-1525 йиллар давомида Ҳиндистонни қўлга киритиш учун бир неча бор жанглар олиб борди. 1526 йил апрел ойида Панипатда Ҳиндистон султони Иброҳим Лодий билан ва 1527 йили март ойида Читора ҳокими Рано Санго билан бўлган жангларда Бобурнинг қўли баланд келди. Тарихий маълумотларнинг баён қилишича, Бобурнинг Ҳиндистонга юришида Деҳли ҳукмдори Иброҳим Султон сиёсатидан норози бўлган Панжоб ҳокимлари ҳам Бобурни қўллаганлар ва Сикри жангидаги бу ғалаба Бобурга Ҳиндистонда ўз ҳукмронлигини узил-кесил ўрнатиш ва Бобурийлар сулоласини барпо этиш имкониятини берди. Оврўпо тарихчилигида «Буюк мўғуллар» номи билан «ғаллати машҳур» бўлган, аслида «Бобурийлар сулоласи» Ҳиндистонда 300 йилдан ортиқ ҳукмронлик қилди.

Улуғ бобомиз Заҳириддин Муҳаммад Бобурмирзо бу ғалабадан кейин узоқ яшамади — 1530 йил декабр ойида, Агра шаҳрида вафот этди ва кейинроқ унинг васиятига кўра фарзандлари унинг хокини Кобулга олиб келиб дафн этдилар.

Лекин қисқа вақг ичида  бобомиз Бобур Ҳиндистонда сиёсий муҳитни барқарорлаштириш, Ҳиндистон ерларини бирлаштириш, шаҳарларни ободонлаштириш, савдо-сотиқ масалаларини тўғри йўлга қўйиш боғроғлар яратиш ишларига ҳомийлик қилди. Ҳиндистонни ободонлаштириш, унда ҳозиргача машҳур бўлган меъморий ёдгорликлар, боғлар, кутубхоналар, карвонсаройлар қурдириш, айниқса, унинг ўғиллари ва авлодлари даврида кенг миқёсга ёйилди. Ҳиндистон санъати ва меъморчилигига Марказий Осиё услубининг кириб келиши сезила бошлади. Бобур ва унинг ҳукмдор авлодлари ҳузурида ўша даврнинг илғор ва зеҳни ўткир олимлари, шоирлари, мусиқашунослари ва давлат арбобларини мужассам этган мукаммал бир маънавий-руҳий муҳит вужудга келди. Бобурийлар давлатидаги маданий муҳи гнинг Ҳиндистон учун аҳамияти ҳақида Жаваҳарлаъл Неру шундай ёзган эди: «Бобур Ҳиндистонга келгандан кейин катга силжишлар юз берди ва янги рағбатлантиришлар ҳаётга, санъатга, архитектурага тоза ҳаво бахш этди, маданиятнинг бошқа соҳалари эса бир-бирларига туташиб кетди».

Улуғ шоҳ Бобур Ҳиндистонда давлат ишлари билан бир қаторда ўзининг адабий-бадиий фаолиятини ҳам давом эттирди ва юқорида зикр этилган асарларини яратди. Бобурнинг бутун жаҳон оммасига машҳур бўлган шоҳ асари «Бобурнома»дир. Маълумки, унда Бобур яшаган давр оралиғида Мовароуннаҳр, Хуросон, Эрон ва Ҳиндистон халқлари тарихи ёритилган. Асар асосан уч қисмдан иборат бўлиб, унинг биринчи қисми — XV асрнинг иккинчи ярмида Марказий Осиёда рўй берган воқеаларни; иккинчи қисми — XV асрнинг охири ва XVI асрнинг биринчи ярмида Кобул улуси, яъни Афғонистонда рўй берган воқеаларни; учинчи қисми — XVI асрнинг биринчи чорагидаги Шимолий Ҳиндистон халқлари тарихига бағишланган. «Бобурнома»да ўша даврнинг сиёсий воқеалари мукаммал баён қилинар экан, ўз юрти Фарғона вилоятининг сиёсий-иқтисодий аҳволи, унинг пойтахти Андижон шаҳри, Марказий Осиёнинг йирик шаҳарлари: Самарқанд, Бухоро, Қарши, Шаҳрисабз, Ўш, Урганч, Ўратепа, Термиз ва бошқа шаҳарлар ҳақида ниҳоятда нодир маълумотлар келтирилган. Унда Кобул улусининг йирик шаҳарлари Кобул, Ғазна ва улар ихтиёридаги кўпдан-кўп туманлар, вилоятлар, Шимолий Ҳиндистон ҳақида маълумотларни учратиш мумкин.

«Бобурнома»ни варақларканмиз, кўз олдимиздан Марказий Осиё, Афғонистон ва Ҳиндистон халқларига хос бўлган фазилат ва нуқсонлар, уларнинг тафаккур оламини кенглиги ва мураккаблиги билан бирга, ўша даврдаги ҳаёт муаммолари, Бобур давлатидаги сиёсий ва ижтимоий ҳаётнинг тўлиқ манзараси намоён бўлади. «Бобурнома»да келтирилган бу тарздаги маълумотлар Бобур даврида ёзилган бошқа тарихий манбалар: Мирхонд, Хондамир, Муҳаммад Солиҳ, Биноий, Муҳаммад Ҳайдар, Фаришта, Абул-Фазл Алломий ва бошқа тарихчиларнинг асарларида бу даражада аниқ ва мукаммал ёритилган эмас. Муаллиф «Бобурнома»да Алишер Навоий, Абдураҳмон Жомий, Беҳзод, Мирзо Улуғбек ва бошқа алломалар ҳақида ўзининг энг юқори фикр ва мулоҳазаларини билдиради.

«Бобурнома» — Мовароуннаҳр, Хуросон, Ҳиндистон, Эрон халқларининг XV аср охири — XVI асрнинг биринчи ярмидаги тарихини ўзида акс эггирган бўлса ҳам, шу билан бирга жуда кўп долзарб иқтисодий, ижтимоий масалалар, юқорида номлари келтирилган вилоятларнинг ўзаро сиёсий-иқтисодий ва савдо муносабатлари, жуғрофий мавқеи, иқлими, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси, тоғлари, дарёлари, халқлари, қабила ва элатлари ва уларнинг яшаш шароитлари, урф-одатлари, муҳим тарихий иншоотлари — ҳиндлар ибодатхоналари ва мусулмонларнинг масжидлари, тўй ва дафн маросимлари ҳақида ниҳоятда нодир маълумотларни ўзида қамраб олган шоҳ асардир. Шунинг учун «Бобурнома» тарихий ва адабий мерос сифатида дунё олимларини ҳайратда қолдириб келмокда.

Узоқ йиллар давомида Ғарб ва Шарқнинг машҳур шарқшунос олимлари «Бобурнома» мазмунини жаҳон жамоатчилигига етказиш борасида катта фаолият кўрсатдилар. Масалан, голландиялик олим Витсен, англиялик олимлар Ж. Лейден, В. Эрскин, Р. Колдекот, А. Бевереж, Т. Албот, германиялик Ю. Клайнрат ва А. Кейзер, франциялик Паве де Куртейл, ҳиндистонлик Мирзо Насриддин Ҳайдар Ризви, туркиялик Р.Р.Арт ва Н. И.Баюр ва бизнинг давримиздаги франциялик олим Бакке Громон, афғонистонлик олим Абулҳай Ҳабибий, покистонлик олимлар Рашид Ахтар, Надви ва Шоҳ Олам Мавлиёт шулар жумласидандир. «Бобурнома»ни ўрганиш соҳасида жаҳоннинг машҳур шарқшунослари қаторидан япониялик олимлар ҳам жой олмоқцалар.

Маълумки, улуғ аллома Бобурнинг тарихий, илмий ва адабий меросини ўрганиш ва оммалаштиришда Ўзбекистон, Тожикистон, Россия олимларининг фаолиятлари ҳам диққатга сазовордир. ХIХ-ХХ асрлар давомида Георг Кер, Н.Ильминский, О.Сенковский, М.Салье, Порсо Шамсиев, Содиқ Мирзаев, В.Зоҳидов, Я.Ғуломов, Р. Набиев, С. Азимжонова, А. Қаюмов каби олимларнинг саъй-ҳаракатлари билан «Бобурнома» бир неча бор рус ва ўзбек тилларида чоп этилди, уларга сўзбоши ёзилди ва кенг китобхонлар оммасининг маънавий мулкига айлантирилди, унинг шеърлари ҳам бир неча бор нашр этилди.

Улуғ шоҳ Бобур ўзбек адабиётида ўзининг нозик лирик асарлари билан ҳам машҳурдир. Унинг ҳаёти ва адабий фаолияти Мовароуннаҳрда сиёсий ҳаёт ниҳоят мураккаблашган феодал гуруҳларнинг  ҳаракатлари авжига чиққан ва Темурийлар давлатининг инқирози давом этаётган бир даврга тўғри келган эди. Бундай мураккабликлар инъикосини «Бобурнома»да кўрган бўлсак, шоир руҳиятида қандай акс этгани эса, унинг шеърларида намоён бўлади. Мовароуннаҳрни бирлаштиришга уринишлари натижа бермагач, улуғ шоир Бобур руҳан қийиналган, амалдорларнинг хиёнатлари таъсирида умидсизликка тушган кезлардаги кайфияти шеърларида акс этган. Кейинчалик ўз юртини тарк этиб, Афғонистон ва Ҳиндистонга юз тутганда унинг шеъриятида Ватан туйғуси, Ватан соғинчи, унга қайтиш умиди мавж ура бошлади.

                                 Толеъ йўқки жонимға балолиғ бўлди,

                                 Ҳар ишниким, айладим хатолиғ бўлди,

                                 Ўз ерин қўйиб Ҳинд сори юаландим,

                                 Ёраб, нетайин, не юз қоролиғ бўлди.

Шу билан бирга улуғ шоир Бобур лирикасида шеъриятнинг асосий мазмуни бўлган инсоний фазилатлар, ёр васли, унинг гўзаллиги, унга чексиз муҳабат, ҳижрон азоби, айрилиғ аламлари ва висол қувончлари ниҳоят гўзал ва моҳирона ифода этилган.

Хазон япроғи янглиғ гул юзунг ҳажрида сарғардим,
Кўруб раҳм айлагил, эй лола руҳ, бу чеҳраи зардим.
Сен эй гул, қўймадинг саркашлигингни сарвдек ҳаргиз,
Аёғингга тушуб барги хазондек мунча ёлвордим.

Улуғ шоир Бобур ўз лирик шеърларида ҳар доим одамларни яхшиликка, адолат, инсонпарварликка, юксак инсоний туйғуларни қадрлашга чақирди:

Ҳар кимки вафо қилса, вафо топқусидур,

                                Ҳар кимки жафо қилса, жафо топқусидур.

                                Яхши киши кўрмағай ёмонлиғ ҳаргиз,

                                Ҳар кимки ямон бўлса, жазо топқусидур.

Улуғ шоир Бобур лирик шеърлари ва тарихий «Бобурнома»сидан ташқари, ислом қонуншунослиги ва бошқа соҳаларда ҳам асарлар яратган. 1522 йилда ўғли Ҳумоюнга атаб ёзган «Мубаййин» номли асарида ўша замон солиқ тизимини, солиқ йиғишнинг қонун-қоидаларини, шариат бўйича кимдан қанча солиқ олиниши ва бошқа масалаларни назмда изоҳлаб берган. «Хатти Бобурий» деб аталган рисоласида араб алифбосини туркий тиллар, хусусан, ўзбек тили нуқтаи назаридан бирмунча соддалаштириб беришга ҳаракат қилган. У тажриба сифатида «Хатти Бобурий» алифбосида Қуръони Каримни кўчирган. Бобурнинг аруз вазни ва қофия масалаларига бағишланган «Муфассал» номли асари ҳам бўлганлиги маълум, бироқ бу асар бизгача етиб келмаган.

Улуғ шоир Бобур ўзининг маълум ва машҳур асарлари билан тарихнавис адиб, лирик шоир ва ижтимоий масалалар ечимига ўз ҳиссасини қўшган олим сифатида халқимиз маънавий маданияти тарихида муносиб ўрин эгаллайди.

 Ибрат мактаби

Ўн икки ёшингизни ҳеч хотирлайсизми? Бу ёшда нималар бошингизда бирор ташвиш, қайғу бўлганини эслай оласизми? Агар шу ёшдаги боладан бутун бошли давлат, вилоят, шаҳар, йўқ келинг кичкинагина бир оилани бошлақариш, унга ғамхўрлик қилиш талаб қилинса, ақлдан деб ўйлармидингиз? Лекин айнан шу ёшида юртга бош бўлишдек улкан маъсулиятни бўйнига олган буюк зот борки, уни сиз у биз яхши таниймиз. У зот нафақат бизга яхши таниш, балки бутун дунёда маълум ва машҳур бўлган аллома ва шоҳ Заҳириддин Муҳаммад Бобурдир.

Ҳаёт унинг бошига оғир синовларни солганида у ҳали 12 ёшли бола эди.Шу ёшида тахтга чиқиш, давлатни бошқариш,халқни адолат билан идора қилиб,мамлакат сарҳадларини қузғун каби таламоқчи бўлганлардан тасарруф қилиш… Шоҳ ва аллома Заҳириддин Муҳаммад Бобур буларнинг барчасини уддалабгина қилмай Амир Темур салтанати пойтахти саналган Самарқандни ҳам бир неча бор киритди.Лекин тақдирнинг унга аталган имтиҳонлари ҳали тугамаган эди.Бироқ гавҳар қаерда бўлса ҳам гавҳардир.Ундаги туғма ҳукмронлик қобилияти Ҳиндистон тарихида энг узоқ ҳукм сурган Бобурийлар сулоласи мисолида бугун ҳам дунёни лол қолдиради.Ҳиндистон ҳам осонликча қўлга киритилмаган,Иброҳим Лодий билан бўлган жангда Бобур мирзо ўзининг 1200 кишилик қўшини билан 100000 нафар аскар ва 1000 та филдан иборат қўшинга қарши турган.Диққатингизни тортмоқчи бўлганимиз-Бобурнинг жасорати ва довюраклигидир! Арзимаган муаммолар қаршисида довдираб қолиб,ўзини йўқотаётган кичкина қийинчиликлар ҳам кўзига филдек кўринаётганлар аллома ва шоҳ Бобурнинг мураккаб вазиятлардаги жасорати,тадбиркорлигидан ўрнак олса,арзийди.

Синд дарёсининг бўйида Бобур мирзо аскарларига бош бўлиб шер билан олишгани,икки елкасида икки нафар одамни кўтариб,қалъа деворлари устида машқ қилгани ҳақида қайдлар учрайди.Бу каби ҳолатлардан ҳам ибрат олгулик жиҳатини кўришимиз мумкин: инсон машқларда камол топади.

Бобур мирзо йўлида учраган ҳар қандай дарёни сузиб ўтар экан.Ганга дарёсини икки марта сузиб ўтганлиги қайд этилган.Биз олдимиздан чиққан қанча муаммоларни ечишдан кўра четлаб ўтишни афзал кўрдик, қанча муваффақиятга олиб борадиган йўлларга машаққатидан қўрқиб қадам босмадик. Улуғ бобомиздан ўрнак олсак арзийди.

Бобур мирзонинг Ҳиндистонда жорий қилган адолатли қонунлари инсонийликка асосланган эди. Ғайридинларга солинадиган жузия солиғини бекор қилди.Ҳиндистонда амалда бўлган дин ва мазҳаблар ўртасидаги низоларни бартараф қилишга, жангларни олдини олишга уринди, ўлган эрнинг тирик хотинини мурда билан бирга ёқишни тақиқлади, мамлакатда осойишталик ўрнатди.  Бобур мирзо ҳатто овқатига заҳар солиб,жонига қасд қилганларни ҳам ақл бовар қилмас бағрикенглик билан кечириб юборди. Бундай ишларни қилиш учун жасур ҳамда довюрак бўлишни ўзи камлик қилади.

Аллома Бобурнинг бунёдкорлик ишлари ҳам маълум ва машҳур. Дунёнинг турли бурчаклариидан мутахассисларни чақириб, Ҳиндистонда 56 та иншоот барпо этган,шундан 33 таси бевосита халқ эҳтиёжи учун хизмат қиладиган работ, мадраса, йўл, кўприк кабилардир. Улуғ шоҳ ва аллома Бобур Ҳиндистонда юртида эллик киши ишлайдиган улкан кутубхона бунёд қилиб, уни нодир китоблар билан бойитди.

Аллома Бобурнинг фарзандларига ғамхўр, меҳрибон ота бўлганлигини ҳам таъкидлаш лозим. Суронли кунларда ҳам у ҳар бир фарзандининг қизиқишларини ўрганишга,манфаатли маслаҳатларини беришга ҳам вақт топар эди. Фарзанди Ҳумоюнга атаб ёзилган “Мубаййин” номли асари ҳам мана шу меҳр булоғидан унган деб айтсак янглишмаймиз.

Аллома Бобурнинг “Бобурнома”си эса ўша давр насрида алоҳида янгилик бўлди. Ушбу асарида муаллиф қарийиб эллик йиллик тарихни юксак маҳорат билан ҳаққоний тасвирлади. Бу асарда берилган маълумотлар 32 та фан доирасидаги илмий қийматга эга муҳим маълумотлар саналади.

Шоҳ ва аллома  Бобурни хотирлар эканмиз, унинг ватанпарварлигини тилга олмаслик мумкин эмас. У ўзининг ҳаёти давомида мол-давлат ҳам, шоҳлик-ҳокимият ҳам, дунёнинг қолган барча неъматлари ҳам она Ватаннинг бир сиқим тупроғи каби аҳамиятга эга эмаслигини амалда исбот этди.

    Шоҳ  ва аллома Бобур умри давомида асрларга татигулик асарлар ёзгани, ободончилик ва бунёдкорлик ишлари, авлодларга қолдирган ибрат мактаби унинг номини абадий қилади. Биз – авлодлари улуғ бобокалонимизни хотирамизда ҳамиша фахр-ифтихор туйғусини ҳис қиламиз.

 

“Тиллар” кафедраси катта ўқитувчиси Ерназаров

Фахриддин томонидан ушбу маълумот тайёрланди

279980cookie-checkЗаҳириддин Муҳаммад Бобур ҳақида нималарни биласиз?

Сиз нима дейсиз, фикр билдиринг: