islom-instituti@umail.uz         71-227-42-37

Қўқон хонлиги девонида иш юритиш тартиби

 Ўзбек давлатчилигинининг узвий бўлаги бўлган Қўқон хонлиги ва унинг маъмурий бошқарув тизими ва девонхона иш юритиш тартибини ушбу тарихий қўлёзма манбалар асосида аниқ далилларга таянган ҳолда очиб бериш, таҳлил қилиш матншунослик, қолаверса тарих фани  фани учун долзарб аҳамиятга эгадир.

Давлат бошқаруви тизимини ислоҳ қилиш шароитида анъанавий сарой, диний ва шахсий архивлар билан бир қаторда девон, кутубхона ва мадрасаларда ҳам ҳужжатларни жамлаш ҳамда сақлаш ривожланган. Марказий Осиё ҳукмдорларининг бугунги кунгача сақланиб қолган архив ҳужжатлари, асосан, мукофотлар бериш тўғрисидаги қайдлар, солиқларнинг тўлов қоғозлари, иқтисодий мазмундаги ёзишмалар ва камданкам ҳолларда ҳужжатлар нусхасидан иборат. Саройларда иш юритиш ва ҳужжатларни сақлаш билан шуғулланувчи девонбеги, парвоначи, китобдор, шотир каби лавозимлар бўлган.

Қўқон хонлиги тарихи чуқур тадқиқ этилган дастлабки тарихчилари томонидан хонлик тарихининг турли соҳалари дастлабки тасаввурларва айрим тўлиқ бўлмаган маълумотлар асосида ёритиб берилганлиги билан алоҳида хусусиятга эга. Бундай тарихчилар ва тадқиқотчилар қаторида ХХаср бошларигача ижод қилган ва тарихий асарлар ёзиб қолдирган бир қатор Туркистон ва рус тарихчиларини кўрсатиб ўтиш мумкин. Жумладанхонлик ҳудудида истиқомат қилган тарихчи олимлар: Муҳаммад Фозилбек ибн Қози Муҳаммад ва унингМукаммал тарихи Фарғонаасари, Ибратва унингФарғона тарихиасари Мунтахаб аттаворихасарлари биз учун оригинал манба ҳисобланган. Қўқон хонлиги тарихини ёритиб берувчи тарихий, бадиий асар ҳисобланувчи «Мунтахаб аттаворих»ни келтириб ўтишимиз мумкин. Бу асар орқали бизга Қўқон хонлиги тарихи маданияти давлат бошқаруви ҳақида муҳим маълумотлар етиб келган. Жумладан буюк жадид адабиёти намоёндаларидан бўлмиш Абдулла Қодирий ушбу асарга шундай таъриф беради:

Тарихимизда қолган хонларимиз тийнатининг юзтубан жаҳолатидан ибрат ва сабоқ бергувчиўша ўтмишда ўтган барча оқ ва қора саҳифаларни ҳаққоний баён этган ушбуМунтахаб ат таворихкитобини қуйидаги муқаддима билан бошласак ҳарикки муаллифнинг мақсадлари сари йўл олган бўламиз:
Туркистон феодалларининг кейинги вакили бўлган Худоёрхон ўз хоҳиши йўлида деҳқон оммаси ва майда ҳунармандкосиб синфини қурбон қилишимамлакат хотин қизларини истаганча тасарруф этишибунга қарши келгучиларгатиласаким бўлмасинраҳмсиз жазо бериши рўмоннинг мавзуъидир. Худоёрнинг бу йўлдағи биринчи истинод гоҳи бўлган уламоларуларнинг ичкиташқи аҳволиахлоқимадраса ва оила ҳаётиуламода инсоний ҳис битканлиги ва қолгани ҳам хабосат пардаси остида сезилмас даражага етканлиги мундарижа сиғдирган қадар баён қилинадир

Хонлик тарихини ёритиб берувчи яна бирқўлёзма Муҳаммад Фозилбек ибн Қози Муҳаммадва унингМукаммал тарихи Фарғонаасари ҳамбизга анча қимматли маълумотар келтирган. Муҳаммад Фозилбек асли Андижонлик. У Қози Муҳаммад Отабекнинг ўғли бўлиб, бу асарини Фарғона вилоятининг ҳарбий губернатори Гиппиусилтимоси билан ёзган. Асар муаллифининг дастхати ЎзР ФА Фундаментал кутубхонасида сақланади. Шу дастхатдан кўчирилган яна бирнусха Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти ҳазинасида (қўлёзмаН5971) ҳам бор.

Мукаммал тарихи Фарғонамуаллифи фикрибўйича икки жилддан иборат бўлиши керак эди. Биз тавсиф қилаётган нусха шу асарнинг иккинчижилди бўлади.

Муҳаммад Фозилбек асари ўзбек тилида бўлибкириш қисмида муаллиф шундай ёзади:

Фарғона музофотининг дор ассалтанати, Хўқанд шаҳрига ибтидои биноси ва ободонлигидантортиб, ўтган хонларини тарожим аҳволи ватаворихи ва воқеи аём инқилоби асру хонларитарихи вафотлари ва айёми ҳаётлари ва муддатисалтанатлари ва футухотлари ва мобайнларидаги жангу жилод ва хусуматларини бар сабили ажмолқаламнинг рўй таҳририға идқом, хусусан, жанобиамир улумаро шаҳаншоҳи маснаднишин, аъзамисалотин Норбўтахон замонидан тортиб то жанобиСайид Муҳаммад Худоёрхон асриғача вужудғакелган ажойиб шўриш ва фитналарнинг, воқеа важангу инқилоби, замона ва ҳаводиси давронни кўзибилан кўрган ва донишли мўтамад одамлар ўзвақтларида таҳлил қилғон китоб ва хутутлардан интиҳоб айлаб, баройи ёддошти аҳволи хавонини Хўқанд бар сабили таҳқиқ таҳрир қилинди.

Ўрта Осиёни Араб халифалиги эгаллагандан сўнг минтақада араб график ёзуви қўлланила бошлайди. Давлат бошқарувидаги ислоҳатлар мобайнида сарой ва шахсий архивлар, идораларда ҳужжатларни йиғиш ва сақлаш ишлари девон фаолиятида йўлга қўйилади. Халифалик давридадевон фаолияти эрон сосонийларидан ўзлашган. “Девонсўзи аслидаҳисобкитобва канселярия маъноларини англатади. Давлат ғазнасига оид, диний аҳамиятдаги ва қозилик ҳужжатлари масжид биноларида сақланган. Аббосийлар сулоласи даврида девон фаолияти мукаммаллаштирилдиЭндиликда ҳар бир девон ҳужжатларни ўзидатўплаб боради. Ушбу ҳужжатларни тўплаш ҳуқуқида сулола вакиллари ва ғазна ҳисобидан таъминланган кишилар бўлган. “Девонатамаси ҳужжатларни тўплаш маъносида ҳам қўлланилади. Девонлар сарой қошида жойлашган бўлиб, кўпинча ҳужжатлар ушбу девонлар устидан назорат қилувчи вазирда сақланган. Ҳукуматнинг иш юритиш ва йиғма жилдларни девонда тўплаш ишларига нисбатан – “фихристатамаси қўлланган. Х асрда иш юритиш билан шуғулланадиган махсус девонлар вужудга келиши билан биргаликда давлат ташкилотлари тизимида кутубхонаархив сақланмалари ҳам мавжуд эди. Кутубхоналарга мустақил ижтимоиймаданий институтлар мақоми берилган. Тарихий қўлёзмаларни сақлаш учун мадрасалар қошида махсус бинолар ҳам ажратилган. Вақф кутубхоналаридан ташқари барча кутубхоналардан фойдаланиш мумкин бўлган.

Мамаюсуфов Маъмуржон,

Тошкент ислом институти бўлим бошлиғи,

Тошкент Давлат Ўзбек тили ва адабиёти

университети магистри

303350cookie-checkҚўқон хонлиги девонида иш юритиш тартиби

Сиз нима дейсиз, фикр билдиринг: